น้ำยาฆ่าเชื้อโรค (TEGO 51) กับการผลิตยา เครื่องสำอาง

 

คุณพูลศักดิ์ พุ่มวิเศษ (MPH)

ผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องสำอางที่มีคุณภาพขึ้นอยู่กับสุขลักษณะที่ดีของโรงงาน ความสะอาดและปราศจากเชื้อโรคในกระบวนการผลิต สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากส่วนผสมของยาและเครื่องสำอางเป็นอาหารที่ดีของเชื้อจุลินทรีย์ ดังนันการควบคุมปริมาณจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องสำอางเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อไม่ให้มีโทษหรืออันตรายต่อผู้ใช้ สมาคมสุขวิทยาอนามัย และจุลขีววิทยาประเทศเยอรมันเสนอแนะให้ใช้สาร TEGO 51 (Alkly amino acetic acid) ความเข้มข้น 0.5-1% ในกระบวนการผลิตยา และเครื่องสำอาง สามารถฆ่าเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะ TEGO 51 มีคุณสมบัติพิเศษ คือ
1. มีผลออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมบวกและแกรมลบ รวมทั้งเชื้อราและยีสต์
2. ไม่เป็นพิษหรืออันตรายในสถานที่ทำงาน และไม่เป็นพิษต่อคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม
3. ไม่มีส่วนผสมของคลอรีนหรือด่าง
4. ไม่กัดกร่อนเครื่องมือเครื่องใช้
5. ไม่มีกลิ่นแต่ช่วยดับกลิ่น
6. ช่วยลดแรงตึงผิว ทำให้น้ำยาสามารถแทรกซึมเข้าไปล้าง และฆ่าเชื้อโรคในจุดอับได้ดี
7. ประหยัด

การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในกระบวนการผลิตยาและเครื่องสำอางที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย
1. การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อในห้องประกอบด้วย พื้น ฝาพนัง ใช้ TEGO 51 ความเข้มข้น 1% เป็นเวลา 30 นาที สัปดาห์ละ 2 ครั้ง
2. การชำระล้างและฆ่าเชื้อเครื่องมือเครื่องใช้ให้บ่อยครั้งในระหว่างการผลิต และการบรรจุ เครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต้องฆ่าเชื้อ ได้แก่ เครื่องผสมหรือภาชนะที่่ใช้ในการผสม เครื่องเติม หรือบรรจุ ปั๊ม ท่อส่งลำเลียง และสายยาง เครื่องบด ถู กรวย และเครื่องใช้อื่นๆ  ใช้สารละลาย TEGO 51 ความเข้มข้น 2% เวลา 30 นาที อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือหลังจากการเปลี่ยนชนิดของผลิตภัณฑ์แต่ละครั้ง
3. สุขวิทยาส่วนบุคคล หรือความสะอาดของผู้ปฏิบัติงานต้องมีการฆ่าเชื้อโรคที่มือ ผ้ายางกันเปื้อน และรองเท้าบู๊ท ใช้สารละลาย TEGO 51  ความเข้มข้น 0.5-1% เวลา 1-2 นาที ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน หลังปฏิบัติงาน และหลังจากการใช้ห้องส้อม